Zemní plyn a jeho skladování

Typy podzemních zásobníků plynu

Podzemní zásobníky zemního plynu se rozdělují do dvou základních typů:

1. Porézní zásobníky

Jsou to většinou vytěžená ložiska ropy nebo zemního plynu. Plyn se skladuje v drobných pórech a trhlinách v pevných, ale porézních a propustných horninách. Místo v ložisku, které se uvolnilo vytěžením ropy nebo zemního plynu je tak možné opět využít pro skladování plynu.

Dalším, méně častým typem porézních zásobníků, jsou aquifery. Jedná se vlastně o horniny, které plní roli přirozených vodních rezervoárů, vhodných pro uskladňování plynu. Umělým odtlačením vody do nižších úrovní vodonosné vrstvy vznikne prostor pro uskladňování.

2. Kavernové zásobníky

Kavernové zásobníky jsou dutiny, které byly uměle vytvořeny. Může se jednat o solné kaverny nebo o opuštěné uhelné či jiné doly, případně o prostory vytvořené přímo pro uskladňování plynu (příkladem je zásobník Háje). Výhodou těchto zásobníků je především snadné řízení toku plynu a jejich vysoký vtláčecí a těžební výkon.


nahoru